PRIVACY POLICY

Persoonsgegevens
Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. De Kleine Spaak respecteert de privacy van alle
gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en
niet aan derden worden verstrekt, anders dan strikt noodzakelijk voor het verwerken van
bestellingen, betalingen en verzendingen.

De persoonsgegevens worden door De Kleine Spaak verwerkt in de zin van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan De Kleine Spaak de overeenkomst
uitvoeren, de garantieverplichtingen nakomen, optimale service bieden, de klant voorzien van
product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve
van direct mailing wordt het eventueel door de klant aan te tekenen verzet gehonoreerd.

ALGEMENE VOORWAARDEN DE KLEINE SPAAK

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen,
P.J.T. Wagemakers H.O.D.N. De Kleine Spaak hierna te noemen De Kleine Spaak
KvK nummer: 60155442 en een “Wederpartij” waarop De Kleine Spaak deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder
Wederpartij in deze algemene voorwaarden wordt verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon, waarmee
De Kleine Spaak een overeenkomst mee heeft afgesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor
wiens rekening zaken worden geleverd/werkzaamheden worden verricht.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Op deze voorwaarden als ook elk type overeenkomst tussen de Wederpartij en De Kleine Spaak is
in de eerste plaats het Nederlands recht van toepassing.
4. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Wederpartij en
De Kleine Spaak waarop laatstgenoemde deze van toepassing heeft verklaard, tenzij hier door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.
5. Waar in deze algemene voorwaarden word gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder
mede verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden.
6. Deze voorwaarden gelden eveneens op alle overeenkomsten tussen Wederpartij en De Kleine
Spaak, waar uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed.
7. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand
komen van de rechtsbetrekking met De Kleine Spaak.
8. De algemene voorwaarden zijn te downloaden vanaf de internetsites van De Kleine Spaak .

ARTIKEL 2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en slechts geldig voor de duur zoals vermeld bij de
offerte en aanbieding. Tenzij bij de offerte en aanbieding schriftelijk anders is bepaald bedraagt de
geldigheidsduur van de offerte en aanbieding een (1) maand.
2. De Kleine Spaak kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De opgegeven prijs is bij benadering, tenzij de Wederpartij en De Kleine Spaak een vast prijs zijn
overeengekomen. Indien de kosten van de werkzaamheden en materialen de opgegeven prijs
overschrijden, dient De Kleine Spaak contact op te nemen met Wederpartij teneinde de meerkosten te
bespreken.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte, is De Kleine Spaak hieraan niet gebonden. In dit geval
zal een aangepaste offerte verstrekt worden, tenzij De Kleine Spaak toestemt in het
aanvaardingsvoorstel van Wederpartij.
5. Genoemde prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de wettelijke BTW.
6. Een gecombineerde offerte of samengestelde prijsopgave verplicht De Kleine Spaak niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Door De Kleine Spaak opgestelde aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST
1. Indien De Kleine Spaak dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering overeenkomstig de
opdracht, is deze gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
2. Indien De Kleine Spaak gegevens behoeft van Wederpartij voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Wederpartij deze juist en
volledig aan De Kleine Spaak ter beschikking heeft gesteld.
3. Wederpartij vrijwaart De Kleine Spaak van eventuele aanspraken van derden die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Wederpartij toerekenbaar is.
ARTIKEL 4. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST / MEER- EN MINDERWERK
1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goed resultaat de
noodzaak ontstaat om de opdracht te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling
overleg de overeenkomst hierop aanpassen.

2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een prijswijziging noodzakelijk zijn. Dit zal door De
Kleine Spaak zo spoedig mogelijk bij Wederpartij bekend worden gemaakt.
3. In geval de wijziging of aanvulling te wijten is aan De Kleine Spaak, zullen er geen meerkosten aan
Wederpartij worden berekend.

ARTIKEL 5. OVEREENKOMSTDUUR/UITVOER
1. De overeenkomst tussen De Kleine Spaak en Wederpartij wordt eenmalig aangegaan voor de duur
van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. In dit geval zal de uitvoertermijn van de
overeenkomst in principe in de overeenkomst worden opgenomen, dan wel schriftelijk tussen beide
partijen worden overeengekomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient
Wederpartij, De Kleine Spaak schriftelijk in gebreke te stellen. De Kleine Spaak dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien De Kleine Spaak werkzaamheden op de locatie van Wederpartij verricht of een door de
Wederpartij aangewezen locatie, draagt Wederpartij zorg voor de door de medewerkers van De Kleine
Spaak, alsmede de door laatstgenoemde ingeschakelde derden in redelijkheid tot de gewenste
faciliteiten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6. OPZEGGING / OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
1. De Kleine Spaak is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
* Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
* na het sluiten van de overeenkomst De Kleine Spaak ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
* Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
* indien door de vertraging aan de zijde van Wederpartij niet langer van De Kleine Spaak kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is
De Kleine Spaak gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
* indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Kleine
Spaak kan worden gevergd.
2. Indien de overeenkomst door één der partijen wordt opgeschort of opgezegd zal De Kleine Spaak
de verrichte werkzaamheden of reeds geleverde zaken factureren conform tarieven in de
overeenkomst. De Kleine Spaak zal in dit geval de vergoede (deel-)resultaten van een eventueel
geleverde dienst aan Wederpartij ter beschikking te stellen.
3. Indien De Kleine Spaak op basis van artikel 6.1 overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is
deze in generlei wijze gehouden tot een vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.
4. In geval van liquidatie, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging of
schuldsanering waarbij Wederpartij niet vrijelijk over haar eigen vermogen kan beschikken, staat het
De Kleine Spaak vrij om de overeenkomst zonder schadeloosstelling of schadevergoeding te
annuleren of op te zeggen. De vordering van De Kleine Spaak op Wederpartij zijn in dit geval
onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Kleine Spaak op Wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien De Kleine Spaak de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6. Speciaal/specifiek bestelde of op maat gemaakte artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

ARTIKEL 7. BETALING/PRIJZEN
1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
2. De opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
3. De opgegeven prijzen zijn exclusief voorrijkosten en/of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
4. De opgegeven prijzen zijn exclusief materiaalkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Wijzigingen in heffingen opgelegd van overheidswege worden ten allen tijde doorberekend.
6. Prijswijzigingen als gevolg van fabriek- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in een niet vast
overeengekomen prijs worden doorberekend aan de Wederpartij.
7. Wederpartij is gehouden uiterlijk zeven (7) dagen na factuurdatum de factuur te hebben voldaan.
Betaling dient overgemaakt te worden op een door De Kleine Spaak vermelde bank- of girorekening

onder vermelding van rekeninghouder en factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de
facturering schorten de betalingsverplichting niet op.
8. Indien Wederpartij factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is deze van rechtswege in
verzuim en dientengevolge de op dat moment wettelijke verschuldigd. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9. De Kleine Spaak kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst

ARTIKEL 8. INCASSOKOSTEN
1. Ingeval betaling door Wederpartij niet of niet tijdig voldaan wordt, zullen alle redelijke kosten
aangaande extra inspanning van De Kleine Spaak voor rekening van Wederpartij zijn.
2. Ingeval van bijkomende incassokosten zullen deze worden berekend conform het incassotarief van
de door De Kleine Spaak ingeschakelde gerechtsdeurwaarder of incassobureau.
3. De Kleine Spaak heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten
slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan De Kleine Spaak
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 9. GARANTIE EN ONDERZOEK
1. Tenzij uitdrukkelijk anders tussen De Kleine Spaak en Wederpartij is overeengekomen, zal De
Kleine Spaak bij het uitvoeren van een haar gegeven opdracht, waar het de daarbij door haar te
leveren en te verwerken materialen aangaat gebruik maken van materialen in de normaal gangbare
handelskwaliteit.
2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een verwerkt materiaal, welke dan ook zal voor
Wederpartij geen reden kunnen zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij beoordeling of het in een
voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een
gemiddelde van het desbetreffende materiaal.
3. De Kleine Spaak staat er niet voor in, dat gezien de snelheid van verandering van het assortiment
en de toepassing van materialen, dan wel nabestelde materialen qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan
de voorafgaande levering(en).
4. De Kleine Spaak garandeert op haar werkzaamheden een garantietermijn voor de duur van (2)
maanden, tenzij bij de offerte of aanbieding schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Garantie geldt niet in geval anderen dan De Kleine Spaak wijzigingen aan opgeleverde producten
hebben toegebracht zonder toestemming van De Kleine Spaak, dan wel onkundig of oneigenlijk
gebruik.
6. Wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken
hem ter beschikking worden gesteld dan wanneer de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit -, kwantiteit en eisen van het geleverde
overeenstemt met wat partijen zijn overeengekomen. Eventuele (zichtbare) gebreken dienen terstond
na ontdekking aan De Kleine Spaak te worden gemeld. De melding dient een zo uitgebreid mogelijke
omschrijving van het gebrek te hebben, zodat De Kleine Spaak in staat is adequaat te reageren.
Wederpartij dient De Kleine Spaak in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
1. Eventuele aansprakelijkheid van De Kleine Spaak zal beperkt blijven tot de bepalingen in
onderhavig artikel.
2. De Kleine Spaak is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het
door Wederpartij verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze
voor De Kleine Spaak bekend behoorden te zijn.
3. De Kleine Spaak is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door derden verhaald op
Wederpartij of andere vormen van indirecte schade, zoals gederfde winst of gemiste besparingen.
4. Eventuele aansprakelijkheid van De Kleine Spaak zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale
bedrag dat door verzekeraar van De Kleine Spaak afhankelijk van situatie kan worden uitgekeerd, en
zulks in redelijke verhouding met dat gedeelte van de opdracht waarop aansprakelijkheid betrekking
heeft.
5. Als De Kleine Spaak aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van De Kleine Spaak beperkt tot maximaal een (1) maal de factuur waarde van de order, althans tot
dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan:
I. Redelijke kosten ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade.

II. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover door Wederpartij
aantoonbaar effectief kan worden gemaakt.
7. De Kleine Spaak is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg
schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van De Kleine Spaak.

ARTIKEL 11. OVERMACHT
1. De Kleine Spaak is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens
de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend,
waarop De Kleine Spaak geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Kleine Spaak niet in staat is
zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Kleine Spaak of van derden
daaronder begrepen. De Kleine Spaak heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Kleine
Spaak zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. De Kleine Spaak kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat
overmacht voortduurt. Indien deze periode de twee (2) volledige kalendermaanden overstijgt, is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan
de andere partij.
4. Voor zover De Kleine Spaak ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is De Kleine Spaak gerechtigd het
geleverde deel overeenkomstig de waarde van dat deel te factureren aan Wederpartij.

ARTIKEL 12. RETENTIERECHT
1. De Kleine Spaak kan het retentierecht uitoefenen op zaak die zij in reparatie heeft gekregen van de
Wederpartij, indien en voor de duur dat de Wederpartij de kosten van de werkzaamheden/materialen
niet, dan wel gedeeltelijk heeft voldaan, alsmede dat de kosten van een reparatie uit het verleden niet
of niet geheel is voldaan. Voorts kan De Kleine Spaak het retentierecht uitoefenen indien Wederpartij
andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele verhouding niet of niet geheel nakomt.
2. De situatie dat een geschil aanhangig is gemaakt bij de rechter, laat het retentierecht dat De Kleine
Spaak toekomt onverlet.

ARTIKEL 13. KLACHTEN
1. Indien Wederpartij tijdig zijn klacht(en) uit, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige gegeven
opdrachten en bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
2. Als vaststaat dat een dienst/zaak gebrekkig is en tijdig is gemeld, dan zal De Kleine Spaak binnen
redelijk termijn zorg dragen voor vervanging, herstel of een vervangende vergoeding aan Wederpartij
voldoen. In geval van vervanging is Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan De Kleine
Spaak terug te sturen en de eigendom daarover aan De Kleine Spaak te verschaffen, tenzij
laatstgenoemde anders aan geeft.
3. Als vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, en de daarbij ontstane kosten en de
onderzoekskosten geheel voor rekening zijn van Wederpartij.
4. Mocht de betaling of de openstaande factuur niet binnen het gestelde betalingstermijn voldaan zijn
dan is De Kleine Spaak genoodzaakt herinneringskosten gevolgd door aanmaningskosten in rekening
te brengen.

ARTIKEL 14. VERJARINGSTERMIJN
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen
en verweren jegens De Kleine Spaak en de door haar bij de uitvoering van een overeenkomst
betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op
feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou
beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee (2) jaar nadat
Wederpartij De Kleine Spaak van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
ARTIKEL 15. VRIJWARING
1. Wederpartij vrijwaart De Kleine Spaak voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De
Kleine Spaak toerekenbaar is.

2. Indien De Kleine Spaak uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Wederpartij gehouden De Kleine Spaak zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen
te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het
nemen van adequate maatregelen, dan is De Kleine Spaak, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Kleine Spaak en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
ARTIKEL 16. RISICO-OVERGANG
1. Het risico op verlies of beschadiging van zaken die onderdeel van de overeenkomst uitmaken gaat
over op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk aan Wederpartij worden geleverd.
ARTIKEL 17. GESCHILLEN
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Kleine Spaak partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van De Kleine Spaak is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen tussen Wederpartij en De Kleine Spaak kennis te nemen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.

HERROEPINGSRECHT

Winkelmand
There are no products in the cart!
Winkel verder
0
×

Hoi...

Voor eenvoudige vragen. Stuur een Whatsapp.
Of stuur een e-mail naar:  info@dekleinespaak.nl

×